POP! Animation – Naruto Shippuden – Naruto (sixth path sage)